مفهوم عملکرد باغ وحش به تدریج در حال تغییر است. این مکان در ابتدا به منظور جمع آوری و نشان دادن گونه های مختلف جانوری موجود در جهان شکل گرفت و به مرور تبدیل به محیطی مصنوع برای نشان دادن اکولوژی ها شد و در نهایت در دوران اخیر نحوه برقراری ارتباط با حیوانات محور شکل گیری این عملکرد بوده است.
گرچه هدف اصلی در باغ وحش ها افزایش علم و آگاهی انسان نسبت به محیط پیرامون اوست، برنامه های دیگری نیز در طراحی این مکان ، با امید تعریف ارتباط جدیدی بین انسان و حیوانات در نظر گرفته می شوند. در واقع توجه به چنین محیط هایی تاکید بر ساخت و ساز برای موجوداتی به غیر از انسان دارد. در تعریف این ارتباط توجه به امنیت و منافع هر دو طرف ضروری است.
گفته می شود سنت فرانسیس می توانست با حیوانات صحبت کند. اخیرا تحقیقات زیادی روی زبان گفتاری و ارتباطی حیواناتی مانند دلفین و سگ انجام گرفته است. این مطالعات صرفا از روی حس کنجکاوی نیست بلکه تلاش برای رسیدن به فهم عمیق تری از حیوانات به عنوان اعضای سهیم در کره زمین است. یک باغ وحش محیطی فراتر از طراحی سرپناه برای حیوانات و جمع آوری آنها در کنار هم عمل می کند. برای رسیدن به یک محیط زیست مناسب جهانی توجه به همزیستی و فعالیت هایی که انسان با استفاده از حیوانات انجام می دهد ضروری است. طراحی سر پناه برای حیوانات با توجه به این خطوط کلی و در این چهار چوب فکری منجر به تعریف جدیدی از عملکرد حیوانات در زندگی انسان خواهد شد.
هدف این مسابقه ارائه ایده های جدید در مورد ارتباط مطلوب انسان و حیوانات است و نه تنها طرح های جدید بلکه تجربیات عملی و واقعی شرکت کنندگان نیز می تواند در این زمینه ارائه شود.
شرکت در این رقابت نیاز به ثبت نام ندارد وپروژه ها باید تا 25 جولای 2007( سوم مرداد ماه) فرستاده شوند. طرح ارسالی باید شامل پلان ها، مقاطع، سایت پلان و پرسپکتیو( با مقیاس دلخواه) باشد. تویو ایتو و کنگو کوما از جمله داوران این رقابت هستند. در مرحله اول 10 تیم انتخاب می شوند و از بین آنها یک تیم به عنوان برنده نهایی انتخاب شده و به توکیو دعوت خواهد شد. برندگان در شماره 68 مجله
"THE JAPAN ARCHITECT" نیز معرفی خواهند شد.
اطلاعات بیشتر در آدرس اینترنتی http://www.cgco.co.jp/english/index.html